九五至尊 游戏平台-登陆

轮台东门送君去,去时雪满天山路上一句 下一句

出自唐朝岑参的《白雪歌送武判官归京
原文翻译:
北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。
忽如一夜春风来,千树万树梨花开。
散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。
将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。(难着 一作:犹著)
瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。
中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。
纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。
轮台东门送君去,去时雪满天山路
山回路转不见君,雪上空留马行处。
白雪歌送武判官归京拼音版
běi fēng juàn dì bái cǎo shé ,hú tiān bā yuè jí fēi xuě 。
hū rú yī yè chūn fēng lái ,qiān shù wàn shù lí huā kāi 。
sàn rù zhū lián shī luó mù ,hú qiú bú nuǎn jǐn qīn báo 。
jiāng jun1 jiǎo gōng bú dé kòng ,dōu hù tiě yī lěng nán zhe 。(nán zhe yī zuò :yóu zhe )
hàn hǎi lán gàn bǎi zhàng bīng ,chóu yún cǎn dàn wàn lǐ níng 。
zhōng jun1 zhì jiǔ yǐn guī kè ,hú qín pí pá yǔ qiāng dí 。
fēn fēn mù xuě xià yuán mén ,fēng chè hóng qí dòng bú fān 。
lún tái dōng mén sòng jun1 qù ,qù shí xuě mǎn tiān shān lù
shān huí lù zhuǎn bú jiàn jun1 ,xuě shàng kōng liú mǎ háng chù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

岑参的诗词大全

《太白胡僧歌》 《咏郡斋壁画片云(得归字)》 《杨雄草玄台》 《赴北庭度陇思家》 《奉送贾侍御使江外》 《送郭司马赴伊吾郡请示李明府(郭子是赵节度同好)》 《奉送李宾客荆南迎亲》 《发临洮将赴北庭留别(得飞字)》 《醉戏窦子美人》 《送柳录事赴梁州》 《题金城临河驿楼》 《宿华阴东郭客舍忆阎防》 《上嘉州青衣山中峰,题惠净上人幽居,寄兵部杨郎中》 《轮台歌奉送封大夫出师西征(轮台城头夜吹角)》 《五月四日送王少府归华阴(得留字)》 《冬夜宿仙游寺南凉堂,呈谦道人》 《暮秋山行》 《胡歌》 《题平阳郡汾桥边柳树(参曾居此郡八九年)》 《西河郡太原守张夫人挽歌》 《白雪歌送武判官归京(北风卷地白草折)》 《逢入京使》 《山房春事二首(风恬日暖荡春光)》 《喜韩樽相过》 《闻崔十二侍御灌口夜宿报恩寺》 《送二十二兄北游寻罗中》 《奉陪封大夫宴,得征字,时封公兼鸿胪卿》 《寄左省杜拾遗》 《杨固店》 《敦煌太守后庭歌》 《终南山双峰草堂作》 《下外江舟怀终南旧居》 《崔驸马山池重送宇文明府(得苗字)》 《春梦(洞房昨夜春风起)》 《银山碛西馆》 《送张都尉东归》 《苗侍中挽歌二首》 《醉题匡城周少府厅壁》 《虢中酬陕西甄判官见赠》 《送崔员外入秦因访故园》 《送杜佐下第归陆浑别业》 《送人赴安西》 《阻戎泸间群盗》 《送杨千牛趁岁赴汝南郡觐省便成婚(得寒字)》 《优钵罗花歌》 《奉陪封大夫九日登高》 《陪狄员外早秋登府西楼,因呈院中诸公》 《送蒲秀才擢第归蜀》 《九日使君席奉饯卫中丞赴长水》 《乐府杂曲。鼓吹曲辞。凯歌六首》 《故仆射裴公挽歌三首》 《凉州馆中与诸判官夜集》 《南池夜宿,思王屋青萝旧斋》 《赠西岳山人李冈》 《陪使君早春西亭送王赞府赴选(得归字)》 《韩员外夫人清河县君崔氏挽歌二首》 《秋夜闻笛》 《陕州月城楼送辛判官入奏》 《轮台歌奉送封大夫出师西征》 《草堂村寻罗生不遇》 《夜过盘石,隔河望永乐,寄闺中,效齐梁体》 《寄左省杜拾遗》 《送张直公归南郑拜省》 《北庭贻宗学士道别》 《崔仓曹席上送殷寅充石相判官赴淮南》 《故河南尹岐国公赠工部尚书苏公挽歌二首》 《题华严寺瑰公禅房》 《汉川山行,呈成少尹》 《送郭仆射节制剑南》 《龙女祠》 《送王著作赴淮西幕府》 《春寻河阳陶处士别业》 《送许子擢第归江宁拜亲,因寄王大昌龄》 《登凉州尹台寺》 《送费子归武昌》 《武威送刘判官赴碛西行军》 《南溪别业》 《偃师东与韩樽同诣景云晖上人即事》 《万里桥》 《送裴侍御赴岁入京(得阳字)》 《轮台即事》 《张仪楼》 《与高适薛据同登慈恩寺浮图》 《行军九日思长安故园》 《戏问花门酒家翁》 《送刘郎将归河东(同用边字)》 《送宇文舍人出宰元城(得阳字)》 《左仆射相国冀公东斋幽居(同黎拾遗赋献)》 《东归发犍为,至泥谿舟中作》 《送梁判官归女几旧庐》 《戏问花门酒家翁》 《春兴思南山旧庐,招柳建正字》 《晚发五渡》 《与鲜于庶子自梓州成都少尹自褒城同行至利州道中作》 《赴犍为经龙阁道》 《送襄州任别驾》 《送扬州王司马》 《题观楼》 《逢入京使(故园东望路漫漫)》 《寄青城龙谿奂道人》

白雪歌送武判官归京注释及译文

译文北风席卷大地把白草吹折,胡地天气八月就纷扬落雪。忽然间宛如一夜春风吹来,好像是千树万树梨花盛开。雪花散入珠帘打湿了罗幕,狐裘穿不暖锦被也嫌单薄。将军都护手冻得拉不开弓,铁甲冰冷得让人难以穿着。沙漠结冰百丈纵横有裂纹,万里长空凝聚着惨淡愁云。主帅帐中摆酒为归客饯行,胡琴琵琶羌笛合奏来助兴。傍晚辕门前大雪落个不停,红旗冻僵了风也无法牵引。轮台东门外欢送你回京去,你去时大雪盖满了天山路。山路迂回曲折已看不见你,雪上只留下一行马蹄印迹。

注释⑴武判官:名不详。判官,官职名。唐代节度使等朝廷派出的持节大使,可委任幕僚协助判处公事,称判官,是节度使、观察使一类的僚属。⑵白草:西域牧草名,秋天变白色。⑶胡天:指塞北的天空。胡,古代汉民族对北方各民族的通称。⑷梨花:春天开放,花作白色。这里比喻雪花积在树枝上,像梨花开了一样。⑸珠帘:用珍珠串成或饰有珍珠的帘子。形容帘子的华美。罗幕:用丝织品做成的帐幕。形容帐幕的华美。这句说雪花飞进珠帘,沾湿罗幕。“珠帘”“罗幕”都属于美化的说法。⑹狐裘(qiú):狐皮袍子。锦衾(qīn):锦缎做的被子。锦衾薄(bó):丝绸的被子(因为寒冷)都显得单薄了。形容天气很冷。⑺角弓:两端用兽角装饰的硬弓,一作“雕弓”。不得控:(天太冷而冻得)拉不开(弓)。控:拉开。⑻都(dū)护:镇守边镇的长官此为泛指,与上文的“将军”是互文。铁衣:铠甲。难着(zhuó):一作“犹着”。着:亦写作“著”。⑼瀚(hàn)海:沙漠。这句说大沙漠里到处都结着很厚的冰。阑干:纵横交错的样子。百丈:一作“百尺”,一作“千尺”。⑽惨淡:昏暗无光。⑾中军:称主将或指挥部。古时分兵为中、左、右三军,中军为主帅的营帐。饮归客:宴饮归京的人,指武判官。饮,动词,宴饮。⑿胡琴琵琶与羌(qiāng)笛:胡琴等都是当时西域地区兄弟民族的乐器。这句说在饮酒时奏起了乐曲。羌笛:羌族的管乐器。⒀辕门:军营的门。古代军队扎营,用车环围,出入处以两车车辕相向竖立,状如门。这里指帅衙署的外门。⒁风掣(chè):红旗因雪而冻结,风都吹不动了。掣:拉,扯。冻不翻:旗被风往一个方向吹,给人以冻住之感。⒂轮台:唐轮台在今新疆维吾尔自治区米泉县境内,与汉轮台不是同一地方。⒃满:铺满。形容词活用为动词。⒄山回路转:山势回环,道路盘旋曲折。

白雪歌送武判官归京赏析

此诗是一首咏雪送人之作。杜甫在《渼陂行》诗中说:“岑参兄弟皆好奇”。此诗就处处都体现出一个“奇”字。

此诗开篇就奇突。未及白雪而先传风声,所谓“笔所未到气已吞”——全是飞雪之精神。大雪必随刮风而来,“北风卷地”四字,妙在由风而见雪。“白草”,据《汉书·西域传》颜师古注,乃西北一种草名,王先谦补注谓其性至坚韧。然经霜草脆,故能断折(如为春草则随风俯仰不可“折”)。“白草折”又显出风来势猛。八月秋高,而北地已满天飞雪。“胡天八月即飞雪”,一个“即”字,维妙维肖地写出由南方来的人少见多怪的惊奇口吻。

塞外苦寒,北风一吹,大雪纷飞。诗人以“春风”使梨花盛开,比拟“北风”使雪花飞舞,极为新颖贴切。“忽如”二字下得甚妙,不仅写出了“胡天”变幻无常,大雪来得急骤,而且,再次传出了诗人惊喜好奇的神情。“千树万树梨花开”的壮美意境,颇富有浪漫色彩。南方人见过梨花盛开的景象,那雪白的花不仅是一朵一朵,而且是一团一团,花团锦簇,压枝欲低,与雪压冬林的景象极为神似。春风吹来梨花开,竟至“千树万树”,重叠的修辞表现出景象的繁荣壮丽。“春雪满空来,触处似花开”(东方虬《春雪》),也以花喻雪,匠心略同,但无论豪情与奇趣都得让此诗三分。诗人将春景比冬景,尤其将南方春景比北国冬景,几使人忘记奇寒而内心感到喜悦与温暖,着想、造境俱称奇绝。要品评这咏雪之千古名句,恰有一个成语——“妙手回春”。

以写野外雪景作了漂亮的开端后,诗笔从帐外写到帐内。那片片飞“花”飘飘而来,穿帘入户,沾在幕帏上慢慢消融……“散入珠帘湿罗幕”一语承上启下,转换自然从容,体物入微。“白雪”的影响侵入室内,倘是南方,穿“狐裘”必发炸热,而此地“狐裘不暖”,连裹着软和的“锦衾”也只觉单薄。“一身能擘五雕弧”的边将,居然拉不开角弓;平素是“将军金甲夜不脱”,而此时是“都护铁衣冷难着”。二句兼都护(镇边都护府的长官)将军言之,互文见义。这四句,有人认为表现着边地将士苦寒生活,仅着眼这几句,谁说不是?但从“白雪歌”歌咏的主题而言,这主要是通过人和人的感受,通过种种在南来人视为反常的情事写天气的奇寒,写白雪的威力。这真是一支白雪的赞歌呢。通过人的感受写严寒,手法又具体真切,不流于抽象概念。诗人对奇寒津津乐道,使人不觉其苦,反觉冷得新鲜,寒得有趣。这又是诗人“好奇”个性的表现。

场景再次移到帐外,而且延伸向广远的沙漠和辽阔的天空:浩瀚的沙海,冰雪遍地;雪压冬云,浓重稠密,虽暂停,但看来天气不会在短期内好转。“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”,二句以夸张笔墨,气势磅礴地勾出瑰奇壮丽的沙塞雪景,又为“武判官归京”安排了一个典型的送别环境。如此酷寒恶劣的天气,长途跋涉将是艰辛的呢。“愁”字隐约对离别分手作了暗示。

于是写到中军帐(主帅营帐)置酒饮别的情景。如果说以上主要是咏雪而渐有寄情,以下则正写送别而以白雪为背景。“胡琴琵琶与羌笛”句,并列三种乐器而不写音乐本身,颇似笨拙,但仍能间接传达一种急管繁弦的场面,以及“总是关山旧别情”的意味。这些边地之器乐,对于送者能触动乡愁,于送别之外别有一番滋味。写饯宴给读者印象深刻而落墨不多,这也表明作者根据题意在用笔上分了主次详略。

送客送出军门,时已黄昏,又见大雪纷飞。这时看见一个奇异景象:尽管风刮得挺猛,辕门上的红旗却一动也不动──它已被冰雪冻结了。这一生动而反常的细节再次传神地写出天气奇寒。而那白雪为背景上的鲜红一点,那冷色基调的画面上的一星暖色,反衬得整个境界更洁白,更寒冷;那雪花乱飞的空中不动的物象,又衬得整个画面更加生动。这是诗中又一处精彩的奇笔。

送客送到路口,这是轮台东门。尽管依依不舍,毕竟是分手的时候了。诗人心想:大雪封山,路可怎么走啊!路转峰回,行人消失在雪地里,诗人还在深情地目送。这最后的几句是极其动人的,成为此诗出色的结尾,与开篇悉称。结束处留下了很大的思索空间:看着“雪上空留”的马蹄迹,诗人在想些什么?是对行者难舍而生留恋,是为其“长路关山何时尽”而发愁,还是为自己归期未卜而惆怅?这里有悠悠不尽之情,形成了一个艺术空白,其意境与汉代古诗“步出城东门,遥望江南路。前日风雪中,故人从此去”名句差近,但用在诗的结处,效果更见佳妙。

充满奇情妙思,是此诗主要的特色(这很能反映诗人创作个性)。作者用敏锐的观察力和感受力捕捉边塞奇观,笔力矫健,有大笔挥酒(如“瀚海”二句),有细节勾勒(如“风掣红旗冻不翻”),有真实生动的摹写,也有浪漫奇妙的想象(如“忽如”二句),再现了边地瑰丽的自然风光,充满浓郁的边地生活气息。全诗融合着强烈的主观感受,在歌咏自然风光的同时还表现了雪中送人的真挚情谊。诗情内涵丰富,意境鲜明独特,具有极强的艺术感染力。诗的语言明朗优美,又利用换韵与场景画面交替的配合,形成跌宕生姿的节奏旋律。诗中或二句一转韵,或四句一转韵,转韵时场景必更新:开篇入声起音陡促,与风狂雪猛画面配合;继而音韵轻柔舒缓,随即出现“春暖花开”的美景;以下又转沉滞紧涩,出现军中苦寒情事;……末四句渐入徐缓,画面上出现渐行渐远的马蹄印迹,使人低回不已。全诗音情配合极佳,当得“有声画”的称誉。

白雪歌送武判官归京创作背景

此诗当作于公元754年(唐玄宗天宝十三载)。当时西北边疆一带,战事频繁,岑参怀着到塞外建功立业的志向,两度出塞,久佐戎幕,前后在边疆军队中生活了六年,因而对鞍马风尘的征战生活与冰天雪地的塞外风光有长期的观察与体会。这一年,岑参第二次出塞,充任西安北庭节度使封常清的判官(节度使的僚属),而武判官即其前任,诗人在轮台送他归京(唐代都城长安)而写下了此诗。

岑参简介

岑参(715-770),南阳(今属河南)人。天宝进士,曾随高仙芝到安西、威武,后又往来于北庭、轮台间。官至嘉州刺史,卒于成都。长于七言歌行。所作善于描绘塞上风光和战争景象;气势豪迈,情辞慷慨,语言变化自如。有《岑嘉州诗集》。

名句类别

山水」 「四季」 「天气

编者注:本文提供了轮台东门送君去,去时雪满天山路上一句下一句 前一句后一句,白雪歌送武判官归京拼音版 岑参简介。

转载请注明:原文链接 | /ju/295.html

友情链接>>